Statut

Pročišćeni tekst Statuta Hrvatskog Planinarskog Društva „Željezničar“, obuhvaća Statut Hrvatskog Planinarsko Društva „Željezničar“ (klasa:UP/I-230-02/2016-02/1332, Urbroj: 251-07-11-18-3 od 06.travnja 2018. godine) donesen na Skupštini Društva održanoj 27. rujna 2016.godine, Odluku o izmjeni i dopuni Statuta (klasa: UP/I-230-02/2017-02/621, Urbroj: 251-07-11-18-2 od 06. travnja 2018.godine) donesenu na Skupštini Društva održanoj 21.veljače 2017. godine, Odluku o izmjeni i dopuni Statuta (klasa: UP/I-230-02/2021-02/638, Urbroj: 251-07-11-21-2 od 07.travnja 2021. godine) donesenu na Skupštini Društva održanoj od 02-05. ožujka 2021. godine., te Odluku o izmjeni i dopuni Statuta (klasa: UP/I-230-02/2022-04/624, Urbroj: 251-04-11-22-2 od 27. travnja 2022.godine) donesenu na Skupštini Društva održanoj 08. ožujka 2022.

STATUT

HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA »ŽELJEZNIČAR«

– P R O Č I Š Ć E N I   T E K S T –

I. OSNOVNE ODREDBE

Sadržaj Statuta

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područja djelovanja Hrvatskog planinarskog društva »Željezničar« (u daljnjem tekstu Društvo), ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarske djelatnosti sukladno zakonu, uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva, međusobna prava i obveze Društva i ustrojstvenih oblika, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

Temeljna obilježja

Članak 2.

Društvo je samostalna, interesna, izvanstranačka, sportska, neprofitna udruga građana – planinara, ljubitelja planina, planinske prirode te prirodnih i povijesnih znamenitosti u planinama, koji se udružuju radi unaprjeđenja i razvoja planinarstva, planinarskog skijanja tjelesne kulture, zdravlja, rekreacije i zaštite planinske prirode.

Društvo je osnovano 20. siječnja 1950., radi okupljanja planinara željezničara i drugih građana ljubitelja planina.

Društvo djeluje u skladu s načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.

Rad u Društvu je dobrovoljan.

Naziv i sjedište

Članak 3.

Naziv Društva je: Hrvatsko planinarsko društvo »Željezničar«.

Skraćeni naziv Društva je: HPD »Željezničar«.

Naziv Društva na engleskom jeziku je: Croatian Mountaineering Club »Željezničar«.

Skraćeni naziv Društva na engleskom jeziku je: CMC »Željezničar«.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Društva donosi Upravni odbor.

Predstavljanje i zastupanje

Članak 4.

Društvo predstavlja i zastupa predsjednik i dopredsjednik Društva. Skupština može ovlastiti i drugu osobu za predstavljanje i zastupanje Društva.

Znak, zastava i pečat

Članak 5.

Društvo ima znak, zastavu i pečat.

Znak Društva je okruglog oblika. U središtu znaka su dva planinska vrha, nejednake visine, bijele boje, a u njihovu podnožju dva stilizirana zaobljena brda zelene boje. U pozadini je nebo svijetloplave boje. Oko središnje slike je prsten crvene boje, u koji su zlatnožutim slovima upisane riječi: »HPD Željezničar – Zagreb«.

Zastava Društva je plave boje, sa znakom Društva u sredini.

Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 milimetara. U središtu pečata je znak Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi: Hrvatsko planinarsko društvo »Željezničar« – Zagreb.

Za računske i administrativne poslove rabi se pečat Društva istoga oblika i sadržaja, promjera 20 milimetara.

Udruživanje

Članak 6.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može udruživati u saveze, zajednice i mreže udruga.

Društvo je udruženo u Hrvatski planinarski savez (HPS).

II. CILJEVI I DJELATNOSTI

Ciljevi

Članak 7.

Ciljevi Društva su:

 • poticanje, razvijanje i unapređenje planinarstva, alpinizma, planinarskog skijanja, speleologije (špiljarstva) i drugih vrsta planinarskih djelatnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova;
 • razvijanje smisla za planinarstvo te širenje kulture planinarenja i druženja;
 • razvijanje ljubavi prema prirodnim vrijednostima i zaštiti prirode i čovjekove okoline;
 • promicanje i razvijanje planinarske ideje;
 • razvijanje provođenje i unaprjeđenje programa zaštite okoliša;
 • njegovanje planinarske etike.

Djelatnosti

Članak 8.

Djelatnosti kojima su ostvaruju ciljevi Društva su:

 • organiziranje izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, logorovanja, ekspedicija, vježbi, škola, tečaja, natjecanja i drugih planinarskih, alpinističkih i speleoloških akcija;
 • opća i stručna planinarska edukacija i osposobljavanje članova;
 • skrb o očuvanju prirodnih vrijednosti;
 • izgradnja, uređenje, održavanje i označavanje planinarskih putova;
 • upravljanje sportskim objektima koji su im povjereni sukladno Zakonu o sportu;
 • upravljanje planinarskim domovima, kućama i skloništima te drugim objektima;
 • promicanje planinarstva, alpinizma i speleologije putem predavanja, prikupljanja i prikazivanja fotografija, video i audio snimaka, prezentacija, izložbi, javljanja u medijima i na druge načine;
 • izdavanje publikacija planinarske, alpinističke i speleološke literature kao što su knjige, časopisi, dnevnici i druga izdanja planinarske tematike;
 • okupljanje planinara u pjevačku grupu u svrhu promicanja planinarstva;
 • suradnja s planinarskim i srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Gospodarske djelatnosti su:

 • iznajmljivanje nekretnina;
 • izdavačka djelatnost;
 • prodaja svojih proizvoda na malo sukladno Zakonu o trgovini.
 • pružanje usluga prehrane, pića i smještaja;

Prihod ostvaren od obavljanja gospodarskih djelatnosti može se koristiti isključivo za unaprjeđenje rada Društva.

III. JAVNOST RADA

Javnost rada

Članak 9.

Rad Društva je javan.

Javnost rada ostvaruje se izvješćivanjem članstva posredstvom usmenih obavijesti na članskim  sastancima, pisanih obavijesti na oglasnoj ploči ili webu, putem tiska i drugih sredstava informiranja.

Član koji to zatraži može dobiti uvid u odluke i zaključke tijela Društva te službene akte Društva.

IV. ČLANSTVO

Opće odredbe o članstvu

Članak 10.

Članom Društva može postati fizička osoba koja prihvaća Statut Društva i Kodeks planinarske etike HPS-a.

Član Društva može biti redovni i počasni.

Redovnim članom Društva postaje se potpisivanjem pristupnice te uplatom članarine za tekuću godinu. Malodobnu osobu može u Društvo učlaniti njezin roditelj ili staratelj, a može se učlaniti i sama, uz pisanu suglasnost roditelja ili staratelja.

Za počasnog člana može se izabrati osoba koja je posebno zaslužna za rad Društva. Počasni član oslobođen je obveze podmirivanja članarine, i u njegovo je ime podmiruje Društvo.

Popis članova i dokazivanje članstva

Članak 11.

Popis članova vodi se elektronički, a sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu, osobnom identifikacijskom broju, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva. Popis članova vodi tajnik Društva.

Članstvo u Društvu dokazuje se članskom iskaznicom HPS-a, ovjerenom pečatom Društva, u koju je zalijepljena članska markica za tekuću godinu.

Članska prava

Članak 12.

Član Društva ima pravo:

 • sudjelovati u aktivnostima Društva;
 • sudjelovati u donošenju odluka;
 • birati i biti biran u tijela Društva, ako je punoljetan i poslovno sposoban;
 • koristiti se opremom i drugim sredstvima kojima Društvo raspolaže;
 • koristiti povlastice koje proizlaze iz udruživanja Društva u Hrvatskom planinarskom savezu;
 • stručno se usavršavati putem škola, tečaja i vježbi:
 • biti pravovremeno i objektivno informiran o radu Društva i njegovih tijela.

Članske obveze i odgovornosti

Članak 13.

Obveze i odgovornosti člana Društva jesu:

 • baviti se aktivno planinarenjem,
 • pridržavati se Statuta, pravila i odluka tijela Društva i HPS-a,
 • redovito plaćati članarinu,
 • čuvati imovinu Društva i i izvršavati obveze koje su mu povjerene;
 • čuvati ugled Društva i planinarske udruge u cjelini;
 • ponašati se u skladu s načelima planinarske etike;
 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti.

Prestanak članstva

Članak 14.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • dobrovoljnim istupom;
 • neplaćanjem članarine;
 • isključenjem po odluci Suda časti ili Skupštine;
 • smrću.

V. TIJELA I DUŽNOSNICI

Tijela i dužnosnici

Članak 15.

Tijela Društva su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.

Dužnosnici Društva su predsjednik, dopredsjednik, tajnik, članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora i članovi Suda časti.

Mandat tijela i dužnosnika Društva traje dvije godine.

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti istodobno i članovi Nadzornog odbora ili Suda časti, a članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istodobno članovi Suda časti.

Izbor i opoziv dužnosnika i tijela Društva

Članak 16.

Dužnosnike Društva bira i opoziva Skupština. Kandidata za predsjednika Društva, članove Nadzornog odbora i članove Suda časti Skupštini mogu predložiti Upravni odbor, organizacijska jedinica ili deset članova Društva. Kandidat za predsjednika Skupštini predlaže kandidate za dopredsjednika, tajnika i članove Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili Suda časti može biti opozvan prije isteka mandata:

 • ako to osobno zatraži,
 • ako je neaktivan u radu,
 • ako postupa protivno odredbama Statuta i općih akata Društva,
 • ako postupa protivno odredbama kodeksa planinarske etike,
 • ako postane nesposoban za obavljanje dužnosti.

Postupak opoziva može pokrenuti predsjednik Društva, Upravni odbor ili Nadzorni odbor, a svoje razrješenje može zatražiti i svaki dužnosnik u pisanim zahtjevom upućenim Skupštini.

Tijekom mandata može biti opozvana najviše četvrtina članova Upravnog odbora.

Mandat naknadno izabranog člana traje do isteka mandata tijela u koje je biran.

1. SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo Društva.

Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Društva.

Sjednica Skupštine može biti redovna i izvanredna. Redovna skupština održava se jedanput godišnje. Izvanredna sjednica Skupštine saziva se prema potrebi.

Ako Skupština obavlja izbor dužnosnika, naziva se i izborna Skupština. Izborna skupština održava se najmanje jednom u dvije godine, u vrijeme isteka mandata tijelima i dužnosnika Društva.

Sazivanje Skupštine

Članak 18.

Skupštinu saziva predsjednik Društva. Predsjednik Društva dužan je sazvati sjednicu Skupštine u vrijeme isteka mandata ili kada to zatraže Upravni odbor ili Nadzorni odbor. Predsjednik Društva također je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev četvrtine članova Društva. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u vrijeme isteka mandata ili 30 dana od dana podnošenja zahtjeva Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili četvrtine članova, Skupštinu može sazvati predlagatelj.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu saziva osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registar udruga ili četvrtina članova Društva, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Skupština se saziva objavom na oglasnoj ploči, a prema potrebi i na druge načine (usmenim ili pisanim pozivom, objavom putem medija, putem interneta i dr.), i to najmanje petnaest dana prije održavanja sjednice. Odluka o sazivanju sjednice Skupštine mora sadržavati vrijeme i mjesto održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.

Nadležnosti Skupštine

Članak 19.

Skupština ima sljedeće nadležnosti:

 • odlučuje o ciljevima, djelatnostima i programu rada Društva;
 • donosi Statut, te njegove izmjene i dopune;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja uduga, te o razdruživanju iz njih;
 • odlučuje o osnivanju ili ukidanju organizacijskih jedinica (odsjeka, sekcija, grupa, podružnica ili ogranaka);
 • bira i razrješuje predsjednika, dopredsjednika, tajnika i likvidatora te članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti;
 • razmatra izvješća tijela, organizacijskih jedinica, komisija i radnih tijela i dužnosnika Društva te daje smjernice za njihov rad;
 • usvaja plan rada i financijski plan;
 • imenuje osobe ovlaštene za zastupanje Društva koje se upisuju u registar udruga;
 • odlučuje o žalbama i predstavkama tijela i članova u drugom stupnju;
 • odlučuje o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Društva) ili prestanku rada Društva;
 • povjerava Upravnom odboru i dužnosnicima Društva određene poslove iz svoje nadležnosti;
 • odlučuje i o drugim pitanjima od interesa za rad Društva, za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

Odlučivanje na sjednici Skupštine

Članak 20.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice članova. Ako u određeno vrijeme početka sjednice nije nazočno više od polovice članova, početak sjednice odgađa se za 30 minuta. Ako je po proteku toga vremena sjednici nazočno najmanje 50 članova, ona može započeti i Skupština može pravovaljano odlučivati. U slučaju nedostatka kvoruma sjednica Skupštine odgađa se za tjedan dana.

Skupština odlučuje javnim glasovanjem. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno, putem glasačkih listića. U tom je slučaju obvezna imenovati povjerenstvo za provođenje glasovanja. Odluka se smatra usvojenom ako za nju glasuje više od polovice nazočnih članova Skupštine.

Odredbe o radu Skupštine i zapisniku

Članak 21.

Sjednicu Skupštine otvara predsjednik Društva, a vodi ju radno predsjedništvo, koje na početku sjednice bira Skupština iz redova nazočnih članova.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, u koji se unosi datum i mjesto održavanja sjednice, vrijeme početka sjednice, podatak o broju članova Skupštine, broj nazočnih članova Skupštine, utvrđeni dnevni red, rasprava po pojedinim točkama dnevnog reda, donijete odluke, možebitni izvanredni događaji za vrijeme sjednice i vrijeme završetka sjednice. Zapisnik sjednice Skupštine vodi zapisničar, a potpisuju ga dva ovjerovitelja koje među nazočnim članovima bira Skupština.

2. UPRAVNI ODBOR

Rad Upravnog odbora

Članak 22.

Upravni odbor je izvršno tijelo Društva. Čine ga predsjednik, dopredsjednik i tajnik te još dvanaest članova Društva. Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine, nakon čega mogu biti ponovno birani.

Upravni odbor sastaje se prema potrebi, ali najmanje jednom u tri mjeseca. Sjednicu Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Društva, a u njegovoj spriječenosti dopredsjednik. Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih.

Iznimno, između dviju sjednica Upravnog odbora o pojedinim pitanjima može se odlučivati izjašnjavanjem putem elektroničke pošte. U tom slučaju odluka koju predloži predsjednik Društva smatra se usvojenom ako u roku od sedam dana za nju glasuje više od polovice svih članova Upravnog odbora.

Na sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik ili član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor. Odluke donesene izjašnjavanjem putem elektroničke pošte upisuju se u zapisnik prve iduće sjednice Upravnog odbora.

Upravni odbor obvezan je razmotriti svaki prijedlog ili mišljenje Nadzornog odbora, otkloniti uočene nepravilnosti i izvijestiti Nadzorni odbor o utvrđenom stanju, poduzetim mjerama ili stajalištu o određenom pitanju.

Upravni odbor odgovoran je Skupštini.

Nadležnost Upravnog odbora

Članak 23.

Upravni odbor:

 • upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i odluka koje donosi Skupština,
 • donosi opće akte Društva,
 • skrbi se o primjeni Statuta i drugih općih akata, te u slučaju potrebe daje njihova tumačenja.
 • odlučuje o raspolaganju materijalnim i financijskim sredstvima te pokretnom i nepokretnom imovinom,
 • predlaže Skupštini godišnji plan rada i financijski plan,
 • imenuje i razrješuje blagajnika,
 • imenuje i razrješuje predstavnike Društva u savezima i drugim oblicima udruživanja;
 • razmatra, ocjenjuje i usvaja izvješća o radu organizacijskih jedinica i komisija,
 • odlučuje o visini članarine;
 • odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja Društva, proglašavanju počasnih članova te o predlaganju članova Društva za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza i drugih priznanja.
 • odlučuje o sklapanju i raskidanju sporazuma i ugovora s pravnim i fizičkim osobama,
 • odlučuje o osnivanju trgovačkih društava, namjenskih fondova i slično,
 • odlučuje o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim djelatnostima,
 • određuje vrijeme kada tajnik i blagajnik Društva obavljaju tekuće administrativne i financijske poslove,
 • imenuje i razrješuje članove komisija, radnih skupina ili povjerenike kojima povjerava obavljanje pojedinih poslova iz svojeg djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove od interesa za Društvo.

3. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor

Članak 24.

Nadzorni odbor ima pet članova, a nadzire materijalno i financijsko poslovanje Društva, provođenje plana rada Društva, rad tijela Društva, zakonitost i primjenu općih i ustrojstvenih akata i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora, te zakonitost rada dužnosnika Društva.

Nadzorni odbor o svom radu podnosi izvješće Skupštini, a po potrebi o uočenim nepravilnostima izvješćuje Upravni odbor.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora, kojega među sobom na konstituirajućoj sjednici biraju članovi Nadzornog odbora. Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Društva i vodi je do izbora predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može raditi i donositi pravovaljane odluke ako su sjednici nazočna najmanje tri njegova člana. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova. O sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Nadzor

Članak 25.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo biti nazočni na svim sjednicama tijela Društva, ali nemaju pravo glasovanja pri donošenju odluka.

Tijela Društva dužna su Nadzornom odboru omogućiti uvid u svoje cjelokupno poslovanje.

Utvrdi li nepravilnosti u radu ili raspolaganju materijalnim i financijskim sredstvima Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje Skupštine, sjednice Upravnog odbora ili izvanrednog sastanka organizacijske jedinice.

4. SUD ČASTI

Rad Suda časti

Članak 26.

Sud časti odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Društva.

Sud časti ima pet članova, koje bira Skupština. Mandat članova Suda časti traje dvije godine, nakon čega mogu biti ponovno birani.

Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik Društva u roku od 30 dana od održane izborne Skupštine i vodi je do izbora predsjednika Suda časti. Članovi Suda časti među sobom biraju predsjednika i dopredsjednika Suda časti.

Sud časti radi na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova. Na sjednicama Suda časti vodi se zapisnik.

Sud časti može raditi i donositi pravovaljane odluke ako su sjednici nazočna najmanje tri njegova člana, od kojih jedan mora biti predsjednik ili dopredsjednik Suda časti.

Način vođenja stegovnog postupka uređuje se Pravilnikom Suda časti.

Stegovni postupak

Članak 27.

Prema članu Društva za kojega utvrdi da je prekršio pravila planinarske etike, djelovao protivno Statutu ili interesima Društva, nanio štetu na imovini ili ugledu Društva ili planinarske udruge u cjelini, Sud časti može izreći sljedeće mjere:

 • opomenu,
 • ukor,
 • zabranu sudjelovanja na planinarskim akcijama u trajanju od godinu dana,
 • zabranu obnašanja dužnosti u izvršnim tijelima Društva u trajanju od jedne do tri godine,
 • privremeno isključenje iz Društva,
 • trajno isključenje iz Društva.

Član kojemu je odlukom Suda časti izrečena mjera u stegovnom postuupku ima pravo u roku od 15 dana od dana uručenja odluke podnijeti pisanu žalbu Skupštini Društva. Žalba ne odgađa izvršenje odluke.

Član kojemu je izrečena mjera privremenog isključenja može se ponovno učlaniti nakon isteka trajanja izrečene mjere.

5. DUŽNOSNICI

Predsjednik

Članak 28.

Predsjednik Društva:

 • predstavlja i zastupa Društvo;
 • organizira rad Društva i neposredno rukovodi njegovim radom,
 • skrbi se o radu Društva i njegovih tijela, vodeći računa da rad bude u skladu sa Statutom, zakonima i drugim propisima,
 • saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red sjednice i vodi sjednicu Skupštine do izbora radnog predsjedništva,
 • saziva i vodi sjednice Upravnog odbora, te predlaže dnevni red sjednice,
 • potpisuje akte, sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva,
 • daje naloge za angažiranje financijskih sredstava u okviru financijskog plana,
 • izvješćuje Skupštinu o radu Društva i Upravnog odbora,
 • predlaže Skupštini za imenovanje kandidate za dopredsjednika i tajnika Društva te druge članove Upravnog odbora,
 • dostavlja zapisnik Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, općim aktima Društva te odlukama Skupštine.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Dopredsjednik

Članak 29.

Dopredsjednik Društva pomaže predsjedniku Društva u obavljanju njegovih zadaća.

Dopredsjednik zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti i u tom slučaju ima sva njegova prava i obveze.

Tajnik

Članak 30.

Tajnik Društva:

 • operativno organizira rad i poslovanje Društva,
 • obavlja stručno-administrativne poslove za Društvo,
 • priprema materijale za sjednice Upravnog odbora i Skupštine,
 • pomaže predsjedniku u izvršavanju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine i Upravnog odbora,
 • vodi zapisnike Upravnog odbora i pismohranu Društva, osim ako Upravni odbor za te poslove ne zaduži drugoga člana Društva
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima.

Tajnik Društva za svoj rad odgovara Skupštini.

6. KOMISIJE, RADNA TIJELA I POVJERENICI

Članak 31.

Upravni odbor može za obavljanje pojedinih stručnih i organizacijskih poslova iz djelokruga rada Društva imenovati komisije, radna tijela i povjerenike.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnog tijela, ili o imenovanju povjerenika, utvrđuju se radne zadaće, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Komisije mogu biti stalne i povremene.

Stalne komisije jesu:

 • Komisija za školovanje
 • Markacijska komisija
 • Komisija za planinarske obilaznice
 • Komisija za zaštitu prirode
 • Komisija za vodiče
 • Gospodarska komisija
 • Komisija za promidžbu i obavješćivanje
 • Komisija za priznanja

Za ispunjenje povjerenih zadaća komisije, radna tijela i povjerenici odgovorni su Upravnom odboru.

Blagajnik

Članak 32.

        Blagajnik Društva:

 • prikuplja godišnju članarinu,
 • vodi knjigu blagajne, knjigu ulaznih računa, evidenciju bankovnih izvoda i drugu financijsku dokumentaciju u skladu s odlukama Upravnog odbora i računovodstvenim propisima.

          Blagajnik Društva za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

          Za pomoć blagajniku u obavljanju složenijih stručnih, računovodstvenih i/ili administrativnih poslova Društvo odlukom Upravnog odbora može angažirati pojedinca ili radnu skupinu unutar Društva, vanjske suradnike ili pružatelje usluga.

Likvidator

Članak 33.

U slučaju prestanka rada Društva, Društvo u postupku likvidacije zastupa likvidator. Likvidatora imenuje i opoziva Skupština. Mandat likvidatora traje do opoziva ili do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga.

VI. ORGANIZACIJSKE JEDINICE

Organizacijske  jedinice

Članak 34.

Kako bi se članovima Društva omogućilo što aktivnije i jednostavnije bavljenje pojedinim aktivnostima, u Društvu mogu djelovati organizacijske jedinice koje nemaju pravnu osobnost. Organizacijske jedinice mogu nositi naziv odsjek, sekcija, grupa.

U Društvu djeluju:
– Alpinistički odsjek
– Speleološki odsjek
– Sekcija visokogorskog planinarenja
– Sekcija društvenih izleta
– Sekcija planinarskog skijanja
– Obiteljska sekcija,
– Planinarska grupa Gojzeki
– Glazbena grupa.

O osnivanju i raspuštanju organizacijske jedinice odlučuje Skupština. Prijedlog za osnivanje novog odsjeka, sekcije ili grupe podnosi inicijativni odbor predlagatelja. U prijedlogu mora biti navedeno ime kandidata za pročelnika organizacijske jedinice.

Rad organizacijskih jedinica

Članak 35.

Sadržaj i način rada organizacijske jedinice te njezin unutarnji ustroj uređuju se pravilima, koja donosi Upravni odbor Društva.

Organizacijske jedinice nemaju svojstvo pravne osobe.

Organizacijsku jedinicu vodi pročelnik, kojega među sobom biraju njegovi članovi, a verificira Upravni odbor.

Članovi Društva mogu ravnopravno sudjelovati u aktivnostima svih organizacijskih jedinica, u skladu sa svojim mogućnostima te planinarskim znanjem i vještinama.

VII. SREDSTVA ZA RAD, MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Imovina

Članak 36.

Imovinu Društva čine:

 • novčana sredstva koja Društvo stječe uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva koja Društvo stječe obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi Društva, financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • nekretnine i pokretne stvari u vlasništvu Društva,
 • druga imovinska prava.

Imovina i sredstva za rad Društva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonskim propisima.

Imovinom Društva upravlja Upravni odbor.

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Financijsko poslovanje

Članak 37.

          Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

VIII. NAGRADE I PRIZNANJA

Nagrade i priznanja

Članak 38.

  Za postignute uspjehe i rezultate u radu, za doprinos u razvoju Društva dodjeljuju se nagrade, priznanja i pohvale članovima i organizacijskim jedinicama u Društvu te organizacijama i pojedincima izvan Društva.

Društvo vodi evidenciju o dodijeljenim nagradama i priznanjima.

Za doprinos članova u razvoju planinarstva Društvo može Hrvatskom planinarskom savezu podnijeti prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza. Predlagatelj za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza je Upravni odbor Društva.

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Rješavanje sporova i sukoba interesa

Članak 39.

          Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

          Spor ili sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova Društva kojima članovi mogu slobodno raspolagati, ako taj spor ili sukob interesa utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

          Za rješavanje sporova ili sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se odlukom Upravnog odbora. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

          Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

          Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

X. LIKVIDACIJA

Likvidacija Društva

Članak 40.

Društvo prestaje postojati kada tako odluči Skupština ili u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju kad o prestanku postojanja odlučuje Skupština, odluka je pravovaljana ako je na sjednici Skupštine nazočno najmanje polovica poslovno sposobnih članova udruge, a za takvu odluku glasuje najmanje dvije trećine nazočnih članova Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina će, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka pripasti Hrvatskom planinarskom savezu

Postupak likvidacije Društva vodi likvidator kojeg imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne i završne odredbe

Članak 41.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Društva usvojen na sjednici Skupštine održanoj 7. veljače 2006.

U slučaju nejasnoća, tumačenje Statuta daje Upravni odbor.

                                                                                                                      Predsjednik Društva

                                                                                                                        Mladen Stanković