Pravilnik Sekcije Visokogorskog planinarenja

Na temelju članka 35. Statuta Hrvatskog planinarskog društva „Željezničar“, a na prijedlog Sekcije visokogorskog planinarenja, Upravni odbor HPD-a „Željezničar“ na sjednici održanoj 30.03.2022. godine donosi:

PRAVILNIK

SEKCIJE VISOKOGORSKOG PLANINARENJA HPD-a “ŽELJEZNIČAR” ZAGREB

I. OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

Sekcija visokogorskog planinarenja Hrvatskog planinarskog društva „Željezničar“ (u daljnjem tekstu: Sekcija) je organizacijska jedinica Hrvatskog planinarskog društva „Željezničar“ u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Društvo), koju dobrovoljnim, interesnim i neprofitnim udruživanjem čine članovi Društva zainteresirani za visokogorsko planinarenje.

Sekcija je osnovana i kontinuirano djeluje od 14. ožujka 2000. godine.

Članak 2.

Puni naziv Sekcije je: Sekcija visokogorskog planinarenja Hrvatskog planinarskog društva „Željezničar“ Zagreb.

Skraćeni naziv je: SVP HPD „Željezničar“ Zagreb.

Članak 3.

Sekcija ima amblem.

Znak Sekcije okruglog je oblika. U središtu znaka su tri snijegom prekrivena planinska vrha nejednake

visine, svijetlo plave boje a u njihovom podnožju dva stilizirana prekrižena cepina s položenim užetom u bijeloj boji. U pozadini je nebo bijele boje. Oko središnje slike je prsten crvene boje u kojem su bijelim slovima na vrhu upisane riječi „ SEKCIJA VISOKOGORSKOG PLANINARENJA“, na dnu „ HPD ŽELJEZNIČAR“ a u sredini lijevo broj „20“ i desno broj „00“.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 4.

Osnovni ciljevi Sekcije su:

 • poticanje, razvijanje i unapređenje planinarskih znanja i vještina za sigurno planinarenje u visokom gorju, na osiguranim planinarskim putevima, po neobilježenim putevima i bespućima, lakšem penjanju do ocjene II UIAA ljestvice, u ljetnim i zimskim uvjetima,
 • sudjelovanje na zahtjevnijim planinarskim izletima, turama, pohodima i ekspedicijama,
 • zaštita prirode.

Članak 5.

Radi ostvarivanja ciljeva iz članka 4. ovog Pravilnika, Sekcija:

 • okuplja osobe koje se bave ili se žele baviti visokogorskim planinarenjem,
 • stručno osposobljava članove na visokogorskim školama, predavanjima, tečajevima i vježbama,
 • popularizira visokogorsko planinarenje putem predavanja, filmova, izložbi, interneta i drugih medija
 • vodi sekcijsku evidenciju uspona,
 • vodi biblioteku domaćih i inozemnih planinarskih publikacija,
 • surađuje s drugim visokogorskim sekcijama i odsjecima, društvima i udrugama, te ostalim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu
 • njeguje amaterizam kao osnovu rada i djelovanja.

III. ČLANSTVO SEKCIJE

Članak 6.

Članom Sekcije može postati svaka osoba koja je član Društva i prihvaća odredbe ovog Pravilnika.

Članstvo u Društvu dokazuje se važećom članskom iskaznicom.

Članak 7.

U Sekciji se vodi evidencija o članstvu.                                                                                               

U evidenciju članstva unose se, osim općih podataka, najvažniji podaci o sudjelovanju člana u planinarskim aktivnostima, kako aktualnim tako i prijašnjim, s naglaskom na osnovnim aktivnostima Sekcije, te podaci bitni za stjecanje naziva visokogorskog planinara.   

Podaci iz evidencije ne mogu se objavljivati niti bilo kome ustupati bez suglasnosti člana  čiji su podaci.

Članak 8.

Član Sekcije ima jedan od naziva: visokogorski planinar pripravnik ili visokogorski planinar.

Naziv visokogorski planinar pripravnik  ima član Sekcije po učlanjenju u Sekciju.

Naziv visokogorski planinar ima član Sekcije koji kumulativno ispunjava ove uvjete:

 • završio je višu (visokogorsku) planinarsku školu, alpinističku ili speleološku školu,
 • ima najmanje dvije godine iskustva u planinarenju različitim gorjima,
 • ostvario je najmanje pet uspona po osiguranim planinarskim putevima,
 • ostvario je najmanje pet uspona u zimskim uvjetima na planine više od 2.000 metara nadmorske visine.

Visokogorski planinar pripravnik i visokogorski planinar nisu zvanja niti naslovi već interne Sekcijske kategorije i pokazatelj su osposobljenosti člana Sekcije za sudjelovanje u aktivnostima Sekcije.

Naziv visokogorski planinar dodjeljuje vodstvo Sekcije temeljem podnijetog zahtjeva i dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta (diplome tečajeva i škola, planinarski dnevnici s otiscima žigova, fotografije, izjave drugih planinara i slično).

Članak 9.

Prava člana Sekcije su:

 • sudjelovati u aktivnostima Sekcije,
 • biti sveobuhvatno i pravovremeno obaviješten o aktivnostima Sekcije,
 • sudjelovati u donošenju odluka,
 • birati i biti biran u tijela Sekcije i Društva,
 • odgovorno se koristiti opremom i drugim sredstvima kojima Sekcija raspolaže,
 • koristiti članske povlastice članova Društva i HPS-a.

Članak 10.

 Dužnosti člana Sekcije su:

 • aktivno sudjelovati u aktivnostima i djelatnostima Sekcije u skladu s ciljevima Sekcije,
 • usavršavati znanje te stečena znanja prenositi manje iskusnim članovima Sekcije i brinuti za sigurnost svih sudionika akcija Sekcije,
 • izvršavati preuzete obaveze i sve odluke Sekcije, redovno plaćati članarinu, čuvati imovinu Sekcije i Društva, pridržavati se odredbi ovog Pravilnika i ostalih akata Društva,
 • čuvati ugled Sekcije i planinarske organizacije.

Članak 11.

Članstvo u Sekciji prestaje:

 • na vlastiti zahtjev,
 • prestankom članstva u Društvu,
 • odlukom Izvršnog odbora Sekcije o isključenju (zbog nanošenja štete Sekciji i njegovom ugledu, kršenja discipline, planinarske etike ili nepoštivanja odredbi ovog Pravilnika i slično),
 • smrću,
 • prestankom postojanja Sekcije

IV. ORGANIZACIJA RADA SEKCIJE

Članak 12.

Rad Sekcije je javan.

Svaki član Sekcije ima pravo biti upoznat s odlukama i zaključcima tijela Sekcije, te službenim aktima Sekcije.

Javnost rada Sekcije osigurava se obavješćivanjem članstva putem redovnih sastanaka članova Sekcije, elektroničkom poštom, putem internetskih stranica Društva, te na druge prikladne načine.

 Članak 13.

Sastanci Sekcije održavaju se u pravilu svakog četvrtka.

Sastanak vodi pročelnik Sekcije ili druga osoba po njegovom ovlaštenju.

Na sastanku se izvještava o provedenim aktivnostima, planiraju buduće aktivnosti i raspravlja o ostalim temama.

Na sastanku se vodi zapisnik.

O trajnom pohranjivanju zapisnika sastanaka brine tajnik.

Članak 14.

Organi Sekcije su Skupština i Izvršni odbor.

Skupština

Članak 15.

Skupština Sekcije je najviše tijelo Sekcije, a sačinjavaju je svi punoljetni članovi Sekcije.

Sjednica Skupštine može biti redovna ili izvanredna.

Skupštinu saziva Izvršni odbor Sekcije.

Poziv na sjednicu sadrži informacije o mjestu i vremenu održavanja te prijedlog dnevnog reda, a upućuje se svim članovima Sekcije na prikladan način.

Redovna sjednica održava se jednom godišnje i to prije godišnje Skupštine Društva.

Izvanredna sjednica saziva se prema potrebi.

Izvršni odbor dužan je sazvati Skupštinu kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Sekcije ili Upravni odbor Društva. U tom slučaju sjednica Skupštine mora se održati najkasnije 30 dana po podnošenju zahtjeva za sazivanje.

Članak 16.

Skupština Sekcije:

 • donosi godišnji plan rada Sekcije,
 • određuje strategiju dugoročnog plana rada i razvoja Sekcije,
 • raspravlja o izvješćima Izvršnog odbora,
 • bira i razrješuje članove Izvršnog odbora,
 • donosi, mijenja i dopunjuje Pravilnik, uz suglasnost Upravnog odbora Društva,
 • obavlja druge poslove u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 17.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovine članova Sekcije, a u protivnom, rad Skupštine počinje s odgodom od 30 minuta i pravovaljan je, neovisno o broju nazočnih članova.

Izvršni odbor predlaže dnevni red, a pročelnik na početku sjednice predlaže radno predsjedništvo od tri člana. Radno predsjedništvo vodi Skupštinu.

Skupština donosi odluke javnim glasanjem. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

O radu Skupštine vodi se zapisnik.

Izvršni odbor

 Članak 18.

Izvršni odbor Sekcije je izvršno tijelo Sekcije.

Članovi Izvršnog odbora su pročelnik, zamjenik pročelnika, tajnik, oružar te ostali članovi koje odabere Skupština. Iznimno, ista osoba može obavljati više od jedne funkcije.

Izvršni odbor ima najmanje 5, a najviše 7 članova, prema odluci Skupštine.

Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije godine.

Članovi Izvršnog odbora mogu biti ponovno birani. Ako član Izvršnog odbora ne može obavljati svoje dužnosti, Izvršni odbor na njegovu funkciju do isteka mandata imenuje zamjenika.

Članak 19.

Izvršni odbor se sastaje po potrebi, u pravilu jednom mjesečno, a obavezno ako to zatraži jedna trećina članova Sekcije ili Upravni odbor Društva.

Odluke se donose dogovorom, a u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora, odluka se donosi javnim glasanjem članova Izvršnog odbora.

Zapisnik sastanka Izvršnog odbora tajnik dostavlja svim članovima Sekcije putem elektroničke pošte najkasnije dva tjedna po održavanju sastanka Izvršnog odbora.

Članak 20.

Izvršni odbor:

 • saziva Skupštinu,
 • priprema i predlaže dnevni red Skupštine,
 • podnosi Skupštini na usvajanje:
 1. izvještaj pročelnika o radu Sekcije u prethodnoj godini,
 2. izvještaj oružara,
 3. izvještaj tajnika,
 4. po potrebi i druge izvještaje (npr. o školi ili tečaju koje Sekcija organizira, o organiziranim ekspedicijama i sl.)
 • predlaže Skupštini godišnji plan rada;
 • provodi odluke Skupštine,
 • odlučuje o organizaciji ekspedicija,
 • imenuje voditelje visokogorske škole,
 • odlučuje o nabavi opreme,
 • delegira predstavnika Sekcije u Upravni odbor Društva,
 • predlaže zaslužne članove za dodjelu priznanja,
 • obavlja druge poslove u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Pročelnik

Članak 21.

Pročelnik:

 • upravlja radom Sekcije sukladno ovom Pravilniku i Statutu Društva,
 • predstavlja i zastupa Sekciju,
 • provodi odluke Sekcije, Izvršnog odbora i Skupštine Sekcije,
 • predsjedava sastancima Sekcije i Izvršnog odbora,
 • u suradnji s tajnikom brine o pravovremenom izvršavanju svih obveza prema Društvu i nadležnim državnim tijelima,
 • priprema godišnji izvještaj o radu Sekcije,
 • obavlja druge zadaće od interesa za Sekciju.

U izbivanju, pročelnika mijenja zamjenik pročelnika ili druga osoba koju odredi Izvršni odbor.

Tajnik

 Članak 22.

Tajnik:

 • vodi zapisnike redovnih sastanaka Sekcije i sastanaka Izvršnog odbora,
 • vodi evidenciju članstva Sekcije,
 • obavlja financijsko-materijalne poslove u suradnji s blagajnikom Društva,
 • obavlja sve ostale administrativne poslove za potrebe Sekcije.
 • zajedno s pročelnikom brine o pravovremenom izvršavanju svih obveza prema Društvu i nadležnim državnim tijelima,

Oružar i oružarstvo

Članak 23.

Oružar:

 • vodi evidenciju o opremi Sekcije,
 • izdaje opremu članovima Sekcije i zaprima vraćenu opremu,
 • brine o stanju opreme,
 • predlaže nabavu nove opreme i otpis oštećene opreme,
 • organizira godišnju inventuru oružarstva,
 • vodi evidenciju o knjigama i časopisima koje se čuvaju u knjižnici te ju redovito ažurira,
 • posuđuje i razdužuje knjige i časopise članovima Sekcije.

Članovi Sekcije opremu mogu zadužiti četvrtkom nakon sastanka, a trebaju je vratiti urednu i čistu u roku od tjedan dana. Zaduživanje na dulji rok dogovara se unaprijed s oružarom.

Visokogorska škola

 Članak 24.

Sekcija organizira visokogorsku školu, u pravilu jednom godišnje.

Škola se u pravilu provodi u skladu s Pravilnikom o školovanju HPS-a.

Visokogorska škola mora imati minimalno jednog voditelja.

Plan škole donosi Izvršni odbor na prijedlog voditelja škole, a potvrđuje ga Upravni odbor Društva.

Voditelji škole organiziraju teorijska predavanja i terenske izlaske.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 25.

Pravilnik, kao i njegove izmjene i dopune, predlaže Izvršni odbor Sekcije, donosi ga  Skupština Sekcije, a potvrđuje Upravni odbor Društva.

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Izvršni odbor Sekcije.

Sastavni dio ovog Pravilnika je obrazac evidencije članstva.

Članak 26.

Sekcija prestaje s radom ukoliko:

 • broj članova Sekcije padne ispod pet punoljetnih osoba,
 • ne ostvaruje ciljeve zbog kojih je osnovan,
 • o tome donese odluku Skupština Sekcije,
 • o tome donese odluku Skupština Društva.

Ukoliko Sekcija prestane s radom, o postupku sa opremom i drugom imovinom Sekcije odlučuje Društvo.

Pročelnik SVP HPD Željezničar                                                              Predsjednik HPD Željezničar

Nenad Pjević                                                                                            Mladen Stanković