MOSLAVAČKA GORA 26.02.2022. POPOVAČA-PK MOSLAVAČKA SLATINA- JELENGRAD

PROGRAM    IZLETA:

Polazak autobusa je u subotu 26.02.2022. u 7,30  sati  iz Trnjanske ceste, iza Koncertne dvorane „Vatroslava Lisinskog.“ Vozimo se oko  sat i po  do Popovače . Kratak odmor i priprema za planinarenje. Kreće se iz Popovače stazom do Planinarske kuće Moslavačka Slatina (cca 1,30 min- 2 h. Nakon odmora krečemo prema Jelengradu 1 h, (utvrda iz doba Petra Erdodyja 1553).Povratak u PK Moslavačka slatina gdje nas čekaju domaćini .   Polazak prema Zagrebu te dolazak u ranim večernjim satima.  

Cijena  je 70 kn. (na bazi od 45 sudionika odnosno 100 kn na bazi 25 sudionika). Prijave i uplatu se  primaju utorkom na sastanku u društvenim prostorijama HPD Željezničara– Trnjanska c. 5-b, od 19 – 21 h. ili na broj  računa HPDŽ  HR 6723600001101578015, s tim da pod poziv na broj upišete svoj  OIB, a pod svrhu uplatu „izlet   POPOVAČA-MOSLAVAČKA  SLATINA“

Prije uplate (min 70 kn) javiti se vodiču  Ivanu Črljenec

 Oprema treba biti planinarska, prilagođena vremenskim uvjetima predviđenim za taj dan.

Obvezni dokumenti: osobna, zdravstvena i važeća planinarska iskaznica za 2022. godinu.

 Prehrana – info mogućnost organiziranog  ručka .

 Vodiči: 

 ČRLJENEC  IVAN    Mob.  098 230 401    091 3452 444

 BOŽENA  KRALJ VRSALOVIĆ  091 5905 930

Svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da ima plaćenu članarinu HPS-a za 2022. godinu, te da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča. Organizator zadržava pravo izmjene programa izleta prema uvjetima na terenu.

Uvjeti odustanka od izleta:

Prema “Uputama o organiziranju društvenih izleta u HPD “Željezničaru” donesenim 13.listopada 2021. od strane Upravnog odbora HPDŽ pod stavka 12. ODUSTANAK OD IZLETA , navodi se sljedeće:

“Ako sudionik izleta ne otkaže svoje sudjelovanje na izletu do 10 dana prije izleta ili u roku koji odredi vodič, ili ne dođe na izlet, Društvo ili vodič nisu dužni vratiti iznos predujma odnosno cjelokupne uplate.

Izuzeto od navedenog, povrat uplaćenih sredstava iznimno je moguć u slučaju:

  1. Kada sudionik izleta sam pronađe drugog sudionika, za izlet na kojemu ne može prisustvovati. Predloženi sudionik mora biti prihvaćen od strane vodiča izleta.
  2. Ako vodič izleta ima na listi čekanja sudionika za izlet.
  3. Opravdanog zdravstvenog ili osobnog razloga koji se dokazuje potrebnom dokumentacijom, koja se zajedno sa zahtjevom za povrat uplaćenih sredstava podnosi Upravnom odboru. Upravni odbor na temelju dostavljene dokumentacije i zahtjeva za povrat uplaćenih sredstava odlučuje o opravdanosti povrata.

Eventualni višak novca nakon namirenja svih troškova mora biti uplaćen u blagajnu Društva i koristi se kao prilog sudionika za unaprjeđenje rada Društva.”